EKSPERIMENTALNA PLOČICA

EKSPERIMENTALNA PLOČICA-Uncategorized @hr

Eksperimentalna pločica (eng. solderless breadboard) je najkorištenije pomagalo pri spajanju privremenih električkih strujnih krugova. Dolazi u različitim dimenzijama i oblicima, ali su u osnovi sve jednake.

Kao što se vidi na slikama, sastoji se od plastičnog kućišta na čijoj se gornjoj strani nalazi mnoštvo rupica namijenjenih za umetanje nožica različitih komponenti. Međusobni razmaci među dvije rupice su standardizirani i iznose 2.5 mm. Osim toga razmak je usklađen s razmakom među nožicama većine integriranih krugova i komponenti.

Rupice su u unutrašnjosti pločice međusobno povezane prema određenom pravilu. Kao što je prikazano na slici 2. i 3. razlikujemo 3 osnovna dijela pločice koja su na slici 2. označena trima bojama. Sa svake strane pločice imamo područje (na slici istaknuto smeđom bojom) koje se sastoji od dva niza rupica međusobno spojenih na način da tvore dvije okomite „tračnice“ koje koristimo za napajanje. Najčešće su uz svaku tračnicu nalaze dvije linije, crvena i crna (plava) zajedno sa simbolima (+) i (). Na većini pločica rupice unutar jedne linije nisu spojene po cijeloj dužini, nego su prekinute na sredini (ponekad i na više mjesta) što treba provjeriti prije korištenja. Tu se, uglavnom, radi o većim eksperimentalnim kao na slici dolje. Rascjep je prikazan prekidom crvene i plave linije.

U samoj sredini pločice nalazi se vertikalni rascjep koji dijeli dva područja. Njegova širina je standardizirana i omogućava nam umetanje integriranih krugova. Rupice unutar svakog sivog područja spojene su vodoravno čineći u istom redu dva vodoravna niza od po pet rupica. Često su na pločici redovi označeni brojem (1-60), a stupci slovom (a-j).