LED DIODA (LIGHT EMITING DIODE)

LED DIODA (LIGHT EMITING DIODE)-Uncategorized @hr

UVOD

LED dioda je posebna vrsta diode koja zrači svjetlost kada je propusno polarizirana. Kao i obična dioda i ona je polarizirana komponenta što znači da je bitan polaritet napona na koji je spojena.

Simbol LED diode

LED dioda ima dvije elektrode anodu i katodu. Anoda je pozitivna elektroda dok je katoda negativna.

Ukoliko na LED diodu dovedemo takav napon da je anoda na pozitivnijem potencijalu od katode ona će provesti struju i zasjati. Ako je napon suprotnog polariteta LED neće svijetliti. Osim toga neće joj se ništa dogoditi dokle god je napon manji od napona proboja.

Pri propusnoj polarizaciji LED diode treba voditi računa o struji kroz diodu. Većini LED dioda (osim energetskih [eng. power LED]) dovoljna je struja od svega nekoliko miliampera (1mA=0.001A) do 20mA i svaka veća struja ju može oštetiti. Zbog toga se uvijek diodi u seriju spaja otpornik koji će ograničiti struju na željenu vrijednost. Vrijednost otpora računa se po slijedećoj formuli:

gdje je:

U – napon napajanja
Ud – napon na diodi pri propusnoj polarizaciji
Id – struja kroz diodu

Podatke o naponu propusne polarizacije ( i struji kroz diodu ( najbolje je pronaći za svaku LED diodu. Karakteristične vrijednosti za su 2.7-3.3 V, a za 3-20 mA pri čemu za napon napajanja od 5V dobijemo vrijednost potrebnog otpora otpornika od 150-350 Ω

 

GRAĐA LEDICE

Kao što se vidi na slici 2. LED dioda sastoji se od reflektirajućeg sloja na kojem se nalazi p-n spoj koji svijetli kada njime protječe struja. Reflektirajući sloj zajedno s p-n spojem smješten je u stakleno kućište iz kojeg izlaze anoda i katoda.

Građa LED diode

Ako se LED dioda dobro pogleda može se vidjeti da je jedna nožica duža od druge. Duža nožica je uvijek anoda dok je kraća katoda. Osim toga, obod stakla na jednom dijelu nije okrugao, nego je ravan što označava s koje se strane nalazi katoda.

Diode možemo spajati u seriju ili u paralelu pri čemu treba voditi računa da se pri serijskom spajanju naponi zbrajaju dok se kod paralelnog spoja zbrajaju struje.

 

KARAKTERISTIKE I BOJE

Na tržištu postoji mnoštvo različitih LED dioda, ovisno o njihovim karakteristikama: boja svjetla, valna duljina svjetla, intenzitet svjetla, kut svjetla, materijal od kojeg su građene i druge. Važna karekteristika je i pad napona, a neke od navedenih karakteristika možete vidjeti u tablici dolje.

ŠTO JOŠ?

Nadamo se da ste iz ovog tutoriala dobili uvid u princip rada i osnovne karakteristike LED dioda. Ukoliko želite saznati više možete koristiti ovaj tutorial. Više o valnim duljinama i vrstama svjetlosti pročitajte u ovom tutorijalu.